نام واحد تجاری* :
 متصدی واحد تجاری* :
 شماره تماس* :  کد شهرستان * :
 تلفن همراه* :
 ایمیل:
آدرس سایت اینترنتی:
 نوع مالکیت :
 فکس :
 نام استان :
 آدرس* :
 کد پستی* :
 نوع فعالیت : فانتزی   کتاب   اداری   مهندسی   هنری  
 جزء اتحادیه : می باشم نمی باشم
شماره ثبت جواز :
 نظر شما راجب چاپ پیک :
 نظر شما راجب پخش پیک :
 نظر شما راجب کارایی پیک :
 انتقاد و پیشنهاد :
کد امنیتی*:
لطفا حروف تصویر را در کادر زیر تایپ نمایید.
Visual verification
لطفاً منتظر بمانید