لیست تعرفه تبلیغات پیک

روی جلد
 سلفون مات + UV موضعی
 3/500/000 تومان
پشت جلد
  سلفون مات + UV موضعی 3/000/000 تومان
داخل روی جلد
 UV موضعی 2/000/000 تومان
داخل پشت جلد
 UV موضعی 1/800/000 تومان
صفحه اول
 ویژه +UV موضعی 2/000/000 تومان
عطف ---------------- 1/100/000 تومان
صفحه آخر
 ---------------- 1/800/000 تومان
بوک مارکت
---------------- 2/200/000 تومان
صفحه 2 الی 5ویژه+مقوای 200گرم+
UV موضعی
 1/500/000 تومان
صفحه 6 الی 9ویژه+مقوای 200گرم+
UV موضعی
 1/400/000 تومان
صفحه 10 الی13ویژه+مقوای 200گرم+
UV موضعی
 1/300/000 تومان
 صفحه 13 الی 21
 ویژه+مقوای 200گرم+
UV موضعی
 1/200/000 تومان
صفحه 26 الی 64  ویژه +UV موضعی 900/000 تومان
 صفحات ویژه در اول هر بخش
  ویژه +UV موضعی 850/000 تومان
 صفحات معمولی هر بخش
 ---------------- 650/000 تومان
 هر صفحه طراحی A4 برای پیک
 ---------------- 100/000 تومان
هر فریم عکاسی چیدمان محصولات
 ---------------- 100/000 تومان
 هر فریم عکاسی صنعتی محصولات
 ---------------- 50/000 تومان

  * مبلغ کل آگهی در زمان ثبت سفارش دریافت خواهد شد.

* فایل طراحی شده آگهی های ارائه شده توسط شما بایستی در اندازه 29/7cm*21cm با فرمت TIF و با کیفیت 300 dpi باشد.


* در صورت فسخ قرارداد قبل از اجرا توسط سفارش دهنده ، 30% از کل مبلغ قرار داد به عنوان خسارت به مجری طرح تعلق خواهد گرفت.

* مسولیت هرگونه مطالب داخل آگهی به عهده سفارش دهنده می باشد و شرکت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نسبت به آن نخواهد داشت .

* اعتبار این تعرفه تا پایان سال 1393 می باشد.