لیست تعرفه پیک تهران

روی جلد
 سلفون مات + UV موضعی
 2/500/000 تومان
پشت جلد
  سلفون مات + UV موضعی 2/200/000 تومان
داخل روی جلد
 UV موضعی 1/100/000 تومان
داخل پشت جلد
 UV موضعی 900/000 تومان
صفحه اول
 ویژه +UV موضعی 1/100/000 تومان
عطف ---------------- 1/100/000 تومان
صفحه آخر
 ---------------- 9/000/000 تومان
بوک مارک
 ---------------- 1/700/000 تومان
 صفحه 2 و 3
  ویژه +UV موضعی 8/000/000 تومان
صفحه 4 الی 8
  ویژه +UV موضعی 550/000 تومان
 صفحات ویژه در اول هر بخش
  ویژه +UV موضعی 900/000 تومان
 صفحات معمولی هر بخش
 ---------------- 400/000 تومان
 هر صفحه طراحی A4 برای پیک
 ---------------- 100/000 تومان
هر فریم عکاسی چیدمان محصولات
 ---------------- 100/000 تومان
 هر فریم عکاسی صنعتی محصولات
 ---------------- 50/000 تومان

  * مبلغ کل آگهی در زمان ثبت سفارش دریافت خواهد شد.

* فایل طراحی شده آگهی های ارائه شده توسط شما بایستی در اندازه 29/7cm*21cm با فرمت TIF و با کیفیت 300 dpi باشد.


* در صورت فسخ قرارداد قبل از اجرا توسط سفارش دهنده ، 30% از کل مبلغ قرار داد به عنوان خسارت به مجری طرح تعلق خواهد گرفت.

* در صورت هرگونه اشکال چاپی که از طرف مجری طرح باشد، یک نوبت آگهی رایگان در ویژه نامه بعدی چاپ خواهد شد .
* مسولیت هرگونه مطالب داخل آگهی به عهده سفارش دهنده می باشد و شرکت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نسبت به آن نخواهد داشت .
* اعتبار این تعرفه برای پیک شماره 15 می باشد.